วิทยากรชุมชน

บุคลากรจากพื้นที่ ที่สามารถเป็นวทิยากรและบอกเล่าเรื่องราวของการท่องเที่ยวโดยชุมชน

นางอมรรัตน์ รัตนาชัย

บ้านเลขที่ 61 ม.5 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร. 081-021-3992

นายพรมมินทร์ พวงมาลา

บ้านเลขที่ 78/1 ม.3 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 โทร. 085-675-4598, 089-559-4797

นายสุรสิทธิ์ ดลใจไพรวัลย์

(ฝ่ายประสานและติดตามงาน CBT ชุมชน) บ้านเลขที่ 29/1 ม.8 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  50160 E-mail: surasitd@hotmail.com

นายดุสิต บุตรี

บ้านเลขที่ (ฝ่ายประสานงานและตลาดต่างประเทศ) บ้านเลขที่ 32 ม.1 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160 โทร.086-942-7999

โฆษณา