สินค้าชุมชน

ของที่ระลึก : แต่ละชุมชนจะมีผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปอาหาร หรืองานหัตถกรรม ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถนำกลับไปฝากเพื่อนหรือคนที่บ้านได้

 

โฆษณา