ผู้นำเที่ยวท้องถิ่นและกิจกรรม

การนำเที่ยว : ด้วยคนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ที่รู้เรื่องท้องถิ่นเป็นอย่างดีเนื่องจากเกิด และเติบโตดำเนินชีวิตอยู่ในหมู่บ้าน เป็นการพาเที่ยว พาทำกิจกรรม ในวิถีชีวิตปกติของชุมชนกิจกรรม :
 ในวิถีปกติของชาวบ้าน อาทิ การทำนา ทอผ้า หรือมีการจัดการเพื่อนักท่องเที่ยว อาทิ การเดินป่า ขี่จักรยาน การทำกิจกรรมกับนักเรียนที่โรงเรียนหรือการเรียนทอผ้า/จักสาน

โฆษณา