CBT-N-CC สำรวจพื้นที่ (Site Inspection) หมู่บ้านห้วยขี้เหล็ก ร่วมกับผู้ประกอบการ

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ( CBT-N CC : Thailand Community Based Tourism Network Coordination Center) ได้จัดกระบวนการการลงสำรวจพื้นที่ (Site Inspection) ชุมชนบ้านห้วยขี้เหล็ก ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ให้กับบริษัท Thailand Tours จากประเทศเยอรมนี บริษัท Royal Silk Holidays จากกรุงเทพมหานคร และบริษัทอุดมพรทัวร์ จากจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องการทำงานร่วมกับหมู่บ้าน CBT ให้มีความเข้าใจแนวคิด CBT มากขึ้น ได้พบปะกับสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวของหมู่บ้าน ได้สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวในหมู่บ้านร่วมกัน และพูดคุยทำความเข้าใจ/ข้อตกลงร่วมกันในการทำงานร่วมกันในอนาคต โดยก่อนการลงสำรวจพื้นที่จริง คุณธิรตี ไชยจารีย์ อาสาสมัครศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-N CC) ได้เข้าชุมชนไปทำการเตรียมความพร้อมร่วมกับชุมชนล่วงหน้าในวันที่ 16 เมษายน 2556

โดยผลการลงสำรวจพื้นที่ (Site Inspection) มีข้อสรุปดังนี้

โปรแกรมสำรวจชุมชน

10.30 น. คณะบริษัททัวร์เดินทางมาถึงชุมชนบ้านห้วยขี้เหล็ก กล่าวต้อนรับโดยประธานกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยขี้เหล็ก แนะนำชุมชน ประวัติความเป็นมาของชุมชน อธิบายโปแกรมสำรวจชุมชน รับประทานอาหารว่าง

11.00 -12.40 น. บริษัททัวร์เลือก โปรแกรมสำรวจ 1 ชั่วโมงครึ่ง – เริ่มต้นจากจุดนัดพบ กล่าวต้อนรับแนะนำตัว อธิบายโปรแกรม –> ศาลาข้อมูลชุมชน –> ประตูหมู่บ้าน –> โรงเรียน –> สวนสมุนไพร –> บ้านพักโฮมสเตย์

12.40-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่บ้านพักโฮมสเตย์

13.30-14.00 น. ผลสะท้อนของโปรแกรม

ผลสะท้อนโปรแกรมสำรวจ

1. นักสื่อความหมายท้องถิ่นเก่งมาก
2. เส้นทางสำรวจชุมชนควรใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งไม่เหนื่อยจนเกินไป
3. ประทับใจวิถีชีวิตชุมชน คนท้องถิ่น และวิถีธรรมชาติ
4. อาหารท้องถิ่นอร่อย และ นักท่องเที่ยวสามารถดื่มน้ำที่ชาวบ้านดื่มได้
5. ชุมชนไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไร เนื่องจากที่มีอยู่นั้นดีมากอยู่แล้ว
6. คณะบริษัททัวร์มีความพึงพอใจกับโปรแกรมสำรวจหมู่บ้านในภาพรวม

รายชื่อผู้เข้าร่วม

บริษัท Thailand Tours (Germany)

1. Georg Schuster / ตำแหน่ง Product Manager
2. Raswitha Gehr / ตำแหน่ง Sales Consultant
3. Sandra Dierl / ตำแหน่ง Sales Manager
4. Anke Obstfelder / ตำแหน่ง Sales Manager
5. Klaus Hubrich / ตำแหน่ง Sales Manager
6. Verena Rottach / ตำแหน่ง Sales Manager
7. คุณฐิติพงศ์ โกสันต์ / (Bangkok Office)

บริษัท Royal Silk Holidays (กรุงเทพฯ)

8. คุณชาคม มานะวงษ์สกุล

บริษัท อุดมพรทัวร์ (เชียงใหม่)

9. คุณวิยาพร ชิดนายี
10. คุณคมกฤษณ์ คำหวาย
11. คุณพนิดา จันทร์เพชร / ตำแหน่ง มัคคุเทศก์/ล่าม

ชุมชนบ้านห้วยขี้เหล็ก (เชียงราย)

12. คุณยรรยง ยืนยงความดี / หัวหน้ากลุ่มท่องเที่ยว

สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน / CBT-N-CC

13. คุณธิรตี ไชยจารีย์ / อาสาสมัคร CBT-N-CC

รายงานโดย
ธิรตี ไชยจารีย์


ภาพบรรยากาศการลงสำรวจชุมชนครั้งนี้

ภาพบรรยากาศหมู่บ้านห้วยขี้เหล็ก

โฆษณา