การประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบระบบกลไกการทำงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การออกแบบระบบกลไกการทำงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเข้าถึงตลาดที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว

หลักการและเหตุผล

จากการอบรมเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนสำหรับผู้จัดการด้านสินค้าและผู้จัดการด้านปฏิบัติการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Sub-region Community Based Tourism Training for Product and Operations Managers) จัดโดยสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-I) โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ CBI ซึ่งเป็นองค์กรด้านการประสานงานเรื่องการสนับสนุนความร่วมมือทางการค้าภายใต้กระทรวงต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 8-12 มิถุนายน ที่ผ่านมา พบว่าบริษัทมีความสนใจและต้องการผนวกโปรแกรม CBT ลงไปในโปรแกรมทัวร์ ซึ่งปัจจุบันเป็นช่วงการนำเสนอสินค้าใหม่แก่คู่ค้าในต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรป จึงเป็นโอกาสที่หากชุมชนที่ทำเรื่องการท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการตลาดระหว่างกันและกับบริษัททัวร์ที่มีความสนใจ รวมทั้งหาแนวทางความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมกับบริษัททัวร์ที่สนใจเรื่อง CBT ในฐานะสินค้าท่องเที่ยวใหม่ซึ่งมีทั้งบริษัททัวร์ไทยที่เคยเข้าร่วมฝึกอบรมและบริษัททัวร์อื่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะเป็นการสรุปบทเรียนด้านการตลาดสำหรับชุมชนที่มีประสบการณ์ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งที่ไปเที่ยวด้วยตนเองกับไปเที่ยวกับบริษัททัวร์ เพื่อร่วมกันพัฒนากลไกการประสานงานที่จะช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทนำเที่ยวและชุมชน CBT ให้สามารถเข้าถึงตลาดที่เหมาะสมและเป็นกลไกให้บริษัทสามารถเข้าถึงชุมชนที่หลากหลายกระจายตัวทั่วทุกภาคของประเทศไทยผ่านศูนย์ประสานงานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT Network Coordination Centre : CBT-N CC) ซึ่งการประชุมชนเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะช่วยให้ชุมชนและบริษัททัวร์เข้าใจความคาดหวังและการดำเนินการที่สามารถทำให้การทำการตลาดมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายที่สนใจการท่องเที่ยวที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น และการที่บริษัททัวร์ร่วมมือกับชุมชนในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจ ก็จะทำให้ CBT มีโอกาสทางการตลาดและสามารถเติบโตในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้

วัตถุประสงค์

1. สร้างความชัดเจนในความต้องการ ความคาดหวัง บทบาทและความรับผิดชอบของบริษัททัวร์ ชุมชนและ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-N CC) รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานในอนาคต อาทิ Guideline, Code of conduct, ระบบการทำสัญญา ระบบราคา และระบบการจอง เป็นต้น

2. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลของชุมชน CBT ที่มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว และมีศักยภาพในการทำงานในลักษณะพันธมิตรกับบริษัททัวร์ ให้มีความพร้อมด้านข้อมูล โปรแกรม ราคา และพิจารณาตลาดที่เหมาะสมกับลักษณะชุมชน หรือออกแบบโปรแกรมและบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกิดการสรุปบทเรียนการทำงานด้านการตลาดสำหรับชุมชนที่มีประสบการณ์ในการทำท่องเที่ยวมาไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. เกิดความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจที่มีเป้าหมายร่วมกันคือการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้คนท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว

3. ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน สามารถเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับชุมชนสมาชิก ให้ชุมชนได้รับนักท่องเที่ยวคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน

วัน เวลา สถานที่

16-17 กรกฎาคม 2555

ณ โรงแรมศิรินารถการ์เด้นท์ ริมคลองชลประทาน ใกล้ตลาดต้นพยอม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

กลุ่มเป้าหมาย

ชุมชน CBT ที่มีประสบการณ์ด้านการตลาด จำนวน 50 ชุมชน และผู้ประกอบการที่สนใจทัวร์ CBT อย่างน้อย 10 บริษัท รวม 60 คน

——————————-

กำหนดการ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์และความคาดหวัง
09.00 – 10.30 น. ระดมความคิดประสบการณ์ในการทำการตลาดของชุมชน CBT
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. นำเสนอประสบการณ์ในการทำการตลาดของ CBT-T : ปัญหาและอุปสรรคและความสำเร็จ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 14.00 น. วิเคราะห์ “ความสำเร็จและจุดติดขัด” การตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
14.00 – 14.30 น. นำเสนอและสรุปภาพรวม “ความสำเร็จ จุดติดขัด และแนวทางแก้ไข”

14.45 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.30 น. ศูนย์ประสานงานเครือข่าย CBT : กลไกการตลาดของชุมชนเพื่อชุมชนได้อย่างไร
15.30 – 17.00 น. ปัจจัยที่ทำให้การตลาด CBT ประสบผลสำเร็จ (โปรแกรม, ราคา, ระบบการจอง, การประสานงาน, คุณภาพการบริการ ฯลฯ)
17.00 – 18.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.30 – 21.00 น. ทำแบบฝึกหัด 1) ตรวจสอบความพร้อมชุมชนก่อนทำการตลาด (Marketing Checklist) และ 2) การออกแบบโปรแกรม บริการ และราคา

วันที่ 17 กรกฏาคม 2555

08.30 – 09.00น. สรุปการพูดคุย : มุมมองของชุมชนต่อการตลาดและบทเรียนที่ผ่านมา
09.00 – 10.30 น. ความคาดหวังและการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัททัวร์กับชุมชน โดยตัวแทนผู้ประกอบการและสมาคมการท่องเที่ยวฯ
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.30 น. สรุปประเด็นร่วมที่ทั้งบริษัททัวร์และชุมชนต้องมีความชัดเจนร่วมกัน และแนวทางปฎิบัติ
12.30– 13.30 น. พักรับประทานอาหาร
13.30 – 14.45 น. ออกแบบการทำข้อตกลงร่วม (ระบบสัญญา / ราคา / แนวทางปฏิบัติ)
14.45– 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.00 น. ระบบการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจทั้งสามฝ่าย (นักท่องเที่ยว ชุมชน และผู้ประกอบการ)
16.00 – 16.30 น. สรุปการประชุม

———————————————

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

โฆษณา