ศึกษาดูงาน

รูปแบบที่ 2 : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน CBT 

หลายคนที่รู้จักกันดีในประเทศไทยสำหรับความสำเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืน ชุมชนที่มีความคิดริเริ่มขับเคลื่อน เช่น พลังงานน้ำขนาดเล็ก การอนุรักษ์ป่าไม้และยาสมุนไพรแผนโบราณ ซึ่งนักเรียน นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานจะเข้าเยี่ยมชมชุมชนเหล่านี้ (ใช้การจัดการของ CBT ในการบริหารคน ทรัพยากรท้องถิ่น และการบริการอื่นๆ) และได้รับบทเรียนตรงจากภาคสนาม

โฆษณา