รูปแบบการท่องเที่ยว

รูปแบบการท่องเที่ยวของ CBT

โปรแกรม CBT ได้รับการออกแบบเพื่อให้แขกผู้มาเยือนได้รับประสบการณ์จริงของธรรมชาติในท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน แขกผู้มาเยือนและครอบครัวท้องถิ่นมีโอกาสที่จะพบและเรียนรู้จากกันและกัน โปรแกรม CBT ได้รับการออกแบบและดำเนินการโดยกลุ่มของคนในท้องถิ่นที่ทำงานเป็นผู้ประสานงาน, ครอบครัว, และไกด์ท้องถิ่น ซึ่ง CBT จะสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการอนุรักษ์

รูปแบบการท่องเที่ยว CBT มี 3 รูปแบบ :

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. ศึำกษาดูงาน
3. จิตอาสา

โฆษณา