พรหมโลก

ชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนพรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

ชุมชนก่อตั้งมาประมาณ 250 ปี ชื่อเดิมเรียกว่า “เหนือปากหราม”  มาจากลักษณะที่ตั้งที่อยู่ในเขตที่สูงและปลูกพลูสำหรับกินกับหมาก ในภาษาพื้นบ้านภาคใต้คนที่กินหมากจนปากเป็นสีแดง เรียกว่า “ปากหราม” พื้นที่ในเขตภูเขาเรียกว่า “เหนือ” ชื่อโบราณนี้จึงสะท้อนลักษณะทางวัฒนธรรมและทำเลที่ตั้งของชุมชน  ต่อมาเปลี่ยนชื่อชุมชนจาก”เหนือปากหราม” เป็น “พรหมโลก” ตามชื่อของผู้ปกครอง คือ ขุนพรหมโลก

บ้านพรหมโลกมีลักษณะภูมิประเทศ  เป็นที่ราบเชิงเขา  มีคลองไหลผ่าน 2 สาย คือ คลองปลายอวนและคลองนอกท่า  ซึ่งมีต้นน้ำจากยอดเขาหลวง เทือกเขานครศรีธรรมราช อาชีพประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำสวนผลไม้ สวนยางพารา ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ เงาะ มังคุด ทุเรียน และลางสาด

ความพิเศษของชุมชน : 

  1. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งน้ำตก ป่าเขา มียอดเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้
  2. มีอาชีพการทำสวนผลไม้ ที่มีลักษณะสวนที่ดูแลสิ่งแวดล้อม (สวนสมรม)
  3. มีลำคลองไหลผ่านชุมชนสามารถเล่นน้ำได้ตลอดทั้งปี
  4. มีอาหารปลอดสารพิษอาหารที่ปรุงจากผักพืชบ้าน สมุนท้องถิ่น
  5. มีการแสดงมโนราห์ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงของภาคใต้ของประเทศๆไทย
  6. มีการเรียนรู้เรื่องการทำบาติก นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้และทำบาติกได้ด้วยตัวเอง
  7. น้ำตกพรหมโลก
  8. ยอดเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  9. วัดเขาขุนพนม

โปรแกรมการท่องเที่ยว

โปรมแกรมที่ 1 :  เดินป่า ชมสวน เล่นน้ำตก ปั่นจักรยานเรียนรู้ชุมชน   ( 2 วัน 1 คืน)

วันที่ 1  

เช้า  – กิจกรรมต้อนรับ (ดื่มน้ำสมุนไพร ชิมผลไม้จากสวน แนะนำพื้นที่ แนะนำกลุ่ม/สมาชิกกลุ่ม/กฎระเบียบกลุ่ม เข้าบ้านพัก) เดินป่า  ชมสวนสมรม ศึกษาความหลากหลายของพันธุ์ไม้ รับประทานอาหารร่วมกันที่น้ำตกพรหมโลก รับประทานอาหารร่วมกันที่น้ำตกพรหมโลก

บ่าย  – เล่นน้ำบริเวณน้ำตก  กลับบ้านพัก เก็บผักผลไม้บริเวณบ้าน ทำอาหาร รับประทาน

กลางคืน  – ทำบาติกร่วมกันที่ชมรม ทำขนม

วันที่ 

เช้า – ปั่นจักรยานเส้นทางภายในชุมชนดูการกรีดยาง ชมฟาร์มเห็ด การรักษาผู้ถูกงูกัดด้วยสมุนไพร รับประทานอาหารที่บ้านพัก

บ่าย – กิจกรรมอำลา ชมการแสดงมโนราห์ รับบาติกฝีมือนักท่องเที่ยวกลับไปเป็นของที่ระลึก

โปรมแกรมที่ 2  : เดินป่าเทือกเขานครศรีธรรมราช พิชิตยอดเขา   2 คืน 3 วัน

เดินป่าพิชิตเขาหลวง เทือกเขานครศรีธรรมราช ออกเดินทางจากชุมชนช่วงเช้า พักค้างคืนกลางป่า เดินต่อถึงยอดเขาพักบนยอดเขาหลวง  วันที่ 3 เดินทางกลับ

โฆษณา