นาชุมเห็ด

บ้านลำขนุน ม.8  ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

หมู่บ้านตั้งอยู่ในที่ราบเชิงเขาติดกับเทือกเขาบรรทัด ด้านตะวันออกเป็นต้นน้ำ น้ำตก ป่าดิบอื่น สายน้ำลำคลอง “บ้านลำขนุน” เป็นชื่อเรียกตามสายน้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านมาจากเทือกเขาบรรทัดผ่ากลางหมู่บ้าน ชื่อว่า คลองลำขนุนหรือลำหนุน เพราะบริเวณต้นน้ำมีต้นขนุนต้นใหญ่ บริเวณอ่างหรือวังที่ชาวบ้านลงเล่นน้ำอาบน้ำ

ความพิเศษของชุมชน : ป่าดิบชื้น ทรัพยากร ป่าไม้ ภูผาหมอก น้ำตกสายรุ้ง หนังตะลุง มโนรา ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 1. สัมผัสธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ภูผาหมอก น้ำตกสายรุ้ง น้ำตาสายนารี
 2. ศิลปะวัฒนธรรม มโนราห์พื้นบ้าน โบราณ หนังตะลุง
 3. ไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานต้นแบบทดแทนบ่อก๊าซจากฟาร์ม
 4. หมู่บ้านเศรษฐิจพอเพียง ผักพื้นบ้าน สวนยาง อาหารพื้นบ้าน
 5. ภูมิปัญญาการแกะสลัก รูปหนังตลุง

กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน

 • ศึกษาพลังงานเบบอย่างยั่งยืน พลังงานต้นแบบ ไฟฟ้าพลังน้ำ บ่อก๊าซจากฟาร์มสุกร เตาเผาหิน 200 ลิตร
 • เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก เลี้ยงไก่บ้าน
 • การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ภูผาหมอก
 • การแกะสลักรูปหนังตะลุง
 • ส่งเสริมวัฒนธรรม มโนราห์พื้นบ้าน
 • อาหารพื้นบ้าน

ปฏิทินท่องเที่ยว

 1. ภูผาหมอก นาปากำ (มกราคม – เมษายน)
 2. พลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ (มกราคม – ธันวาคม)
 3. เศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิตชุมชน – ภูมิปัญญา ศิลปะมโนราห์ พื้นบ้าน (มกราคม – ธันวาคม)
 4. น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกสายนารี (มกราคม – ธันวาคม)

โฆษณา