คลองเรือ

บ้านคลองเรือ ม.9 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 

ชุมชนบ้านคลองเรือเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่กลางป่า คำว่าคลองเรือมาจากลักษณะของหินที่อยู่ในลำห้วยน้ำไหลผ่านมีลักษณะคล้ายท้องเรือจึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน บ้านคลองเรือเริ่มมีคนมาอาศัยอยู่เมื่อปี พ.ศ.2518 ขณะนั้นอาชีพหลักคือการทำแร่ดีบุก ต่อมาเมื่อแร่หายากขึ้นและราคาถูกลง จึงหันมาแผ้วถางป่าเพื่อทำไร่ปลูกข้าว กาแฟและผลไม้ต่างๆ ระยะหลังจึงหันมาแผ้วถางป่าเพื่อทำไร่ ปลูกข้าว กาแฟ และผลไม้ต่างๆ จึงชักชวนญาติพี่น้องตลอดจนคนต่างถิ่นเข้ามามากขึ้น ประกอบกับกาแฟมีราคาสูงทำให้มีประชากรทั้ง 4 ภาค ของประเทศมาตั้งรถรากทำกิน ทำให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่าอย่างรุนแรง

ปี พ.ศ. 2537 โครงการ “คนอยู่ ป่ายัง” จึงเกิดขึ้น โดยหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ มีการ      วางกฏระเบียบที่ร่างขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่และชุมชน มาใช้จัดการชุมชนและทรัพยากรดิน น้ำ ป่า อย่างลงตัวให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุล จนได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านรักษาป่ายอดเยี่ยมและได้รับธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต จากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อปีพ.ศ.2541

ความพิเศษของชุมชน : เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่กลางป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ มีกฏกติตาชุมชนเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน มีการพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆ ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  1. วิถีชีวิตชุมชนที่คนอยู่ร่วมกับป่าได้แบบยั่งยืน และการล่องแพไม้ไผ่ชมทิวทัศน์สองข้างทาง
  2. น้ำตกเหวตาจันทร์ มีหลายชิ้นแต่ละชิ้นมีความงดงามที่แตกต่างกันไป มีที่สำหรับตั้งแคมป์พักแรม
  3. น้ำตกเหวพลูหนัง เป็นน้ำตกชั้นเดียว แต่มีความงดงามยิ่งนักมีที่สำหรับตั้งแคมป์พักแรม
  4. การทำเกษตรแบบผสมผสานที่เรียกว่าเกษตร 4 ชั้น
  5. ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและสิ่งแวดล้อมที่สะอาดบริสุทธิ์ ชมดอกบัวผุดและกระโถนฤาษี

 

โปรแกรมการท่องเที่ยว

  • มิถุนายน – ตุลาคม เป็นฤดูฝน มีกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่ และมีผลไม้
  • พฤศจิกายน – พฤษภาคม เป็นฤดูแล้ง เป็นโปรแกรมการเดินป่า

 โปรแกรมที่ 1 : โปรแกรม 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1   ช่วงเช้า: ถึงหมู่บ้านคลองเรือ แวะชมหินเรือ ลำธารที่มีลักษณะคล้ายท้องเรืออันเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน แวะพักผ่อนและทานอาหารกลางวันที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหมู่บ้านคลองเรือ

ช่วงบ่าย: เดินป่าในบริเวณใกล้ๆหมู่บ้าน เพื่อชมและศึกษาบัวผุด ดอกไม้ขนาดใหญ่และพรรณไม้สมุนไพรนานาชนิดในผืนป่า ชมการสาธิตการร่อนแร่ดีบุกแบบดั่งเดิม เที่ยวน้ำตกเหวตาจันทร์แวะสวนยางชมกรรมวิธีการกรีดและรีดยางเพื่อทำยางแผ่น

ช่วงเย็น: แยกย้ายกันเข้าที่พักแบบ Homestay ชมสวนผลไม้สวนผสม ไร่กาแฟ เก็บผักพื้นบ้านเพื่อนำมาประกอบอาหารร่วมกับเด็กๆ หรือผูกเปลนอนเล่นใต้ร่มไม้ พักผ่อนตามอัธยาศัย ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับเจ้าบ้าน สนทนาพูดคุยถึงความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชาวบ้านคลองเรือ

วันที่ 2   ช่วงเช้า: ทำกิจธุระและรับประทานกาแฟ และอาหารเช้าที่บ้านพัก รู้จักกับสวนเกษตร 4 ชั้น ที่มีความหลากหลายและหนาแน่นของพันธุ์ไม้ดุจดั่งป่าในธรรมชาติ จากนั้นพร้อมกันที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อล่องแพ เรียนรู้กรรมวิถีการทำแพไม้ไผ่ ระหว่างทางแวะชมสวนผลไม้ และชิมผลไม้สดๆ จากต้นนานาชนิด เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง ลางสาด มะพร้าว ส้มโอและ อื่นๆ ชมการสาธิตการทำเครื่องจักรสานที่ทำจากหวาย พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอย่างหนาแน่นบริเวณป่าอนุรักษ์รอบๆชุมชน

ช่วงบ่าย: แวะรับประทานอาหารกลางวันบนแพไม้ไผ่ในลำธารกลางป่า จากนั้นล่องแพผ่านป่าระหว่างทางชื่นชมความงามของแมกไม้และนกนานาชนิด ถึงน้ำตกเหวพลูหนัง เล่นน้ำและชื่นชมความงามของน้ำตกตามอัธยาศัย ตั้งแคมป์ริมน้ำตก เรียนรู้การตกปลาริมน้ำตก เรียนรู้การทำภาชนะหลากชนิดจากไม้ไผ่ ก่อกองไฟและร่วมประกอบอาหารบ้านป่า

ช่วงเย็น: ลิ้มรสเมนูอาหารบ้านป่า ริมน้ำตก ในบรรยากาศรอบกองไฟ สนทนาพูดคุยถึงชีวิตคนกับป่ากับบรรดาไกด์ชาวบ้าน แยกย้ายเข้านอนบนแคร่ไม้ไผ่ริมน้ำตก ขับกล่อมค่ำคืนด้วยเสียงน้ำและสรรพสัตว์ในป่าใหญ่

วันที่ 3   ช่วงเช้า: ตื่นเช้า ดื่มกาแฟกระบอกไม้ไผ่ ทานอาหารเช้า จากนั้นมีสองทางเลือก คือ

  1. เดินผ่านป่าใหญ่เพื่อกลับสู่หมู่บ้าน ผ่านห้วยล้างกลอย ชมตาน้ำเล็กๆ อันเป็นจุดกำเนิดของลำน้ำสายใหญ่ ชมพืชพรรณไม้นานาชนิด
  2. เดินผ่านป่าฟื้นตัวไปยังขุมเหมืองเก่าบ้านหลักเหล็ก ทะเลสาบน้ำจืดขนาดกว่า 20 ไร่กลางหุบเขา ที่เกิดจากการทำสัมปทานเหมืองแร่ในอดีต

ช่วงบ่าย: ชมผลิตภัณฑ์ชุมชน และเดินชมโรงเรียนบ้านคลองเรือ และเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ


โปรแกรมที่ 2 : โปรแกรม 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1   ช่วงเช้า: ถึงหมู่บ้านคลองเรือ แวะชมหินเรือ ลำธารที่มีลักษณะคล้ายท้องเรืออันเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน แวะพักผ่อนและทานอาหารกลางวันที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหมู่บ้านคลองเรือ

ช่วงบ่าย: เดินป่าในบริเวณใกล้ๆหมู่บ้าน เพื่อชมและศึกษาบัวผุด ดอกไม้ขนาดใหญ่และพรรณไม้สมุนไพรนานาชนิดในผืนป่า ชมการสาธิตการร่อนแร่ดีบุกแบบดั่งเดิม เที่ยวน้ำตกเหวตาจันทร์แวะสวนยางชมกรรมวิธีการกรีดและรีดยางเพื่อทำยางแผ่น

ช่วงเย็น: แยกย้ายกันเข้าที่พักแบบ Homestay ชมสวนผลไม้สวนผสม ไร่กาแฟ เก็บผักพื้นบ้านเพื่อนำมาประกอบอาหารร่วมกับเด็กๆ หรือผูกเปลนอนเล่นใต้ร่มไม้ พักผ่อนตามอัธยาศัย ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับเจ้าบ้าน สนทนาพูดคุยถึงความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชาวบ้านคลองเรือ

วันที่ 2 หลังจาก เล่นน้ำและชื่นชมความสวยงามของน้ำตกแล้วเดินทางกลับ


โฆษณา