ชุมชนภาคใต้

  1. บ้านคลองเรือ ม.9 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 
  2. บ้านลำขนุน ม.8  ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
  3. ชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนพรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
  4. ชุมชนเกาะยาวน้อย ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา
  5. ชุมชนตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
  6. บ้านถ้ำผึ้ง ม.5 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
  7. ชุมชนคลองน้อย ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
  8. กลุ่มชุมชนลีเล็ดนำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ ม.5 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 

โฆษณา