เวียงแหง

ชุมชนบ้านเวียงแหง ม.4 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

บ้านเวียงแหง อยู่ในตำบลเมืองแหง เขตปกครองอำเภอเชียงดาว บริเวณที่ตั้งมีลักษณะเป็นเมืองโบราณมีคูเมืองล้อมรอบ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างมาแต่เมื่อใด ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่ และมีคนพื้นเมืองเดิมอยู่ร่วมกัน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ และหาของป่ามาเลี้ยงสมาชิกในครอบครัว ที่มาของชื่อหมู่บ้านเวียงแหง น่าจะมาจากการที่หมู่บ้านเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณแต่เดิม และ มีประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่นอกจากนี้ในอดีตยังเป็นเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ความพิเศษของชุมชน : 

 1. สภาพอากาศดี  มีประวัติศาสตร์ของชุมชนที่เป็นเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 2. พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอเวียงแหง ประกอบด้วย ภูเขาสูง และ ป่าไม้  ต้นน้ำลำธาร  ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ  93 % ของพื้นที่อำเภอ มีพื้นที่ราบ และที่ราบเชิงเขา  มีลักษณะยาวรี  ทอดตัวในแนวทิศเหนือ – ทิศใต้  ของอำเภอเป็นพื้นที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์  เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำแตง เหมาะแก่การล่องแพ ไปยังเขต  ตำบลเมืองคอง     อ.เชียงดาว  เหมาะสมกับการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ ผู้ที่ชอบการผจญภัย
 3. มีชนเผ่าหลากหลาย เช่น ชาวไทยภูเข่าเผ่าลีซอ กะเหรี่ยง มูเซอ ลีซู ไทยใหญ่ ประโอ ประหล่อง และ ไทยลื้อ
 4. มีโบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ พระธาตุแสนไห และพระธาตุบริวารอีก  9  องค์  ที่เป็นที่สักการะนับถือ
 5. การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่า และ ไทยใหญ่ จะเห็นได้เวลามีงานประเพณีสำคัญๆ มีเสน่ห์ชวนมอง
 6. อาหารพื้นเมืองประจำถิ่น ได้แก่
  • คั่วถั่วมะแปบ-ถั่วมันหมู-ผักกาดจอเจม-ไก่หลาม-แกงน้ำขิงใส่ปลา                   
  • น้ำพริกคั่วทราย-จิ้นลุง-แกงฮังเล-แกงแคไก่-แกงแคกบ-ปลาหลาม         
  • คั่วหน่อไม้ใส่งา- ใส้อั่วสมุนไพร- แกงอ่อม-น้ำพริกตาแดง-จิ้นตำ-แกงผักเขียว

ปฏิทินการท่องเที่ยว     

 • เดือนมกราคม หรือ เดือน 4 เป็ง    ประเพณีตานข้าวหย่ากู้-ข้าวหลาม-ข้าวจี่
 • เดือนกุมภาพันธ์                          ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า
 • เดือนเมษายน                             ประเพณีปอยส่างลอง-บวชลูกแก้ว
 • เดือนมิถุนายน                            ประเพณีผูกข้อมือเดือนเก้า (พื้นเมือง)
 • เดือนพฤศจิกายน                        ประเพณีลอยกระทง ปอยเทียน

เส้นทางการท่องเที่ยว

 1. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ น้ำตกห้วยละ ดูนก ชมพันธุ์ไม้ กล้วยไม้นานาพันธุ์
 2. เส้นทางประวัติศาสตร์ เส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช                           
 3. เส้นทางล่องแพน้ำแตง จากอำเภอเวียงแหง เข้าสู่เขตอำเภอเชียงดาว และอำเภอแม่แตง

โฆษณา