เวียงบัว

ชุมชนบ้านเวียงบัว ม.7 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 

ชุมชนบ้านเวียงบัวตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มสลับกับเนิน มีความอุดมสมบูรณ์ สาเหตุที่ชุมชนชื่อว่า “บัว” หรือปัจจุบันที่คนรู้จักกันว่า “บ้านเวียงบัว” นั้น เพราะ เมื่อก่อนมีหนองบัวหรือสระบัวทางทิศตะวันออกของชุมชน จึงได้ตั้งชื่อว่า “บ้านบัว” หรือ “บ้านเวียงบัว” ในปัจจุบัน

ความพิเศษของชุมชน : 

  1. แหล่งเรียนรู้เวียงบัวและเตาเผาโบราณ
  2. ตาน้ำผุดที่ผุดขึ้นมาตลอดทั้งปี
  3. แนวคูเมืองโบราณ
  4. การเสริมแรงแก่ชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ทรัพยากรโบราณคดี ทรัพยากรธรรมชาติ และการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย
  5. กิจกรรมที่ริเริ่มพัฒนาตนเอง ในการรวมกลุ่มกิจกรรมเพื่อสร้างงาน และอาชีพเสริมให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพื่อ

โปรแกรมการท่องเที่ยว 

รายละเอียดโปรแกรม : ศึกษาแหล่งโบราณคดีเมือง “เวียงบัว” ชมวิถีชีวิตและอาชีพเกษตร วัฒนธรรมชุมชน ชมการแสดงของกลุ่มเยาวชน ที่พัก 1 คืนพร้อมอาหาร 3 มื้อ


โฆษณา