ร่องไฮ

ชุมชนบ้านร่องไฮ ม.11 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา 

หมู่บ้านร่องไฮ  แต่เดิมไม่ได้บันทึกประวัติในการจัดตั้งหมู่บ้าน แต่เดิมชุมชนบ้านร่องไฮ  ประมาณ  100 กว่าปี พื้นที่ในชุมชนบ้านร่องไฮยังเป็นป่าไม้รังไม้ไผ่ไม้ทองกวาวและไม้เบญจพรรณเป็นจำนวนมาก ซึ่งต่อมาได้มีกลุ่มชนที่มาตั้งหลักฐานในหมู่บ้านมาจากบ้านท่ากว๊านในต.เวียงพะเยา ได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ตามหัวไร่ปลายนาประกอบอาชีพทำนา เลี้ยงสัตว์ แล้วต่อมาก็มีประชากรเริ่มอพยพมาจากบ้านกาดเมฆ  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  มาทำมาหากินตั้งถินฐานโดยการนำเอาวัฒนธรรมการตีมีดมาด้วยจนทำให้เป็นอาชีพของชาวบ้านร่องไฮ  ซึ่งประชากรที่อพยพมาจากลำปางเริ่มมาเมื่อ  พ.ศ.2458

การตั้งชื่อหมู่บ้าน จากคำบอกเล่าว่า เมื่อสมัยก่อนบ้านร่องไฮมีร่องน้ำไหลผ่านกลางหมู่บ้านลงสู่แม่น้ำอิงหรือหนองเอี้ยง  ซึ่งสองข้างฝั่งร่องน้ำมีต้นไทรใหญ่ขึ้นอยู่เรียงกันซึ่งทางภาคเหนือหรือภาษาพื้นเมืองเรียกต้นไทรว่า ต้นไฮ จึงตั้งชื่อตามร่องน้ำที่มีต้นไฮ ขึ้นว่า ร่องไฮ  จนมาถึงทุกวันนี้

ความพิเศษของชุมชน : ชุมชนบ้านร่องไฮนั้นมีสิ่งที่จูงหรือเป็นที่น่าสนใจในการท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่งสามารถจำแนกทรัพยากรของชุมชนหรือสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนออกเป็น  2 อย่างคือ

  1. ทรัพยากรทางธรรมชาติ  ได้แก่  กว๊านพะเยา  ซึ่งทางชุมชนบ้านร่องไฮเป็นชุมชนที่มีความเป็นอยู่และการตั้งอยู่ของชุมชนนั้นอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกว๊านพะเยา ซึ่งสามารถสัมผัสกว๊านพะเยาได้อย่างใกล้ชิดและเป็นธรรมชาติเป็นอย่างมาก ยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองพะเยาในเขตเทศบาลซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของกว๊านพะเยาและยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาที่สวยงามตระหง่านเห็นได้ชัดเจนที่ชาวบ้านเรียก  ดอยหนอก  และยังมองเห็นดอยอนาลโย สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพะเยา
  2. ทรัพยากรทางด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ โบราณสถาน (สันธาตุ) การประกอบอาชีพ งานศิลปหัตถกรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ดังจะนำเสนอ ต่อไปนี้

โปรแกรมการท่องเที่ยว

  • โปรแกรมท่องเที่ยว 1 วัน ชมวังมัจฉา การตีมีด เครื่องจักสาน โบราณสถาน
  • โปรแกรมท่องเที่ยว  1 คืน 2 วัน ตอนเช้าทำบุญตักบาตร สัมผัสวิถีชีวิตบนพื้นน้ำกว๊านพะเยาของชาวประมง (ใส่แน่ง ทอดแห) ชมบรรยากาศกว๊านพะเยาในยามเช้า ดูนกตกปลา หลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้ว ลงเรือ   นมัสการหลวงพ่อศิลา ที่วัดติโลกอาราม ชมโบราณสถาน ไหว้สาพ่อขุนงำเมือง  ศึกษาวิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน สันแกลบดำ วัดบุญยืน


โฆษณา