ผาหมอน

ชุมชนบ้านผาหมอน ม.8 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

บ้านผาหมอน เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง ในอดีตประชากรอพยพมาจากอำเภอแม่สะเรียง และ อำเภอปาย เป็นการอพยพมาเพื่อหาความมั่นคงในการตั้งถิ่นฐานและมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเหตุผลหลายประการในเวลานั้น และตั้งบ้านเรือนบริเวณใกล้ๆ หุบเขาที่ล้อมรอบไปด้วยดอยทั้งสองฟากฝั่ง บรรยากาศเหมือนเมืองปายในยามเช้า นาขั้นบันไดที่สวยงามเป็นชั้นๆ ชีวิตที่นี่หมุนเวียนไปตามกาลเวลาผ่านมาแล้วมากกว่า 136 ปี

การกำหนดโปรแกรมทัวร์แบบไม่ตายตัว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามวันและเวลา ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตามฤดูกาล สถานที่ท่องเที่ยว ระยะเวลาการทำกิจกรรม เน้นความเป็นธรรมชาติที่ไม่แต่งเติมให้เกิดความเป็นจริงตามที่มี

ความพิเศษของชุมชน : 

  1. ดอยผาหมอน ดอยผาหมอนเป็นดอยอีกลูกหนึ่งที่อยู่เคียงคู่กับดอยอินทนนท์มาช้านาน  มีความสูงกว่า 1,610 เมตร ในตำนานท้องถิ่นดอยทั้งสองลูกคือเป็นดอยญาติพี่น้องกัน ซึ่งทั้งหมดมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 5 ลูก คือ ดอยอินทนนท์ ดอยผาหมอน ดอยอ่างกาน้อย ดอยหัวเสือ ดอยเลกฺวา
  2. ดอยอ่างกาน้อย   ดอยอ่างกาน้อยเป็นดอยที่สูงลำดับสามที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของดอยอื่นๆที่ล้อมรอบ จากบ้านผาหมอนหรือบ้านหนองหล่ม เมื่อขึ้นมาถึงยอดดอยจะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามเกือบจะ 360 องศา สามารถมองไปได้กว้างไกลสุดสายตา
  3. ดอยผาตั้ง หรือดอยหม้อนึ่ง เป็นเส้นทางดูนก ที่จะสามารถพบนกต่างๆ ได้กว่า 30 ชนิด ทั้งนกท้องถิ่นและนกอพยพ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งของต้นจำปีป่า และต้นเปลือกแดง รวมทั้งเฟิร์นนานาพันธุ์
  4. ดอยอินทนนท์ มีความสูง 2,565 เมตร ซึ่งแต่ละดอยมีจุดชมวิวที่สวยงามหลายจุด และมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้เดิน
  5. นาขั้นบันได การทำนาบันได  ที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาในการจัดการน้ำ   บางช่วงอาจเห็นชาวบ้านทำพิธีกรรมในนาขั้นบันได  เพื่อเป็นการขออนุญาตปลูก  เก็บเกี่ยว  และขอบคุณที่ให้ผลผลิต  บ้านผาหมอนและแม่กลางหลวงเมื่อก่อนเคยมีการทำไร่หมุนเวียน แต่ปัจจุบันวิถีชุมชนดังกล่าวหายไปหมดแล้ว
  6. แปลงดอกไม้เมืองหนาว อาชีพเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับชาวบ้าน  และเป็นการสร้างอาชีพทางเลือกให้กับชาวบ้าน  เพื่อลดพื้นที่ทำการเกษตรในเขตป่า
  7. น้ำตกรอบบ้าน    น้ำตกนั้นมีมากหมายในพื้นที่อินทนนท์ เช่น น้ำตกวชิรธาร น้ำตกสิริภูมิ น้ำตกสิริธาร น้ำตกแม่ปาน เป็นต้น
  8. ศึกษาวิถีชีวิต      ศึกษาวิถีชีวิต และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านผาหมอน แลกเปลี่ยนมุมมองชีวิตกับคนในชุมชนบนดอยอย่างเรา

โปรแกรมการท่องเที่ยว

โปรแกรมที่ 1     ไป-กลับ (สามารเดินทางมาเที่ยวด้วยตนเอง) เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ตามรอยเสด็จฯ โครงการพระราชดำริ กม. 26  ต้องเดินขึ้นเขาไปตามเส้นศึกษาธรรมชาติ ผ่านวิถีชีวิตชุมชนการทำนาขั้นบันได สู่ชุมชน ต้องใช้มัคคุเทศก์ท้องถิ่นเท่านั้นในการเดินทางเข้าไปเส้นทางนี้

โแรแกรมที่ 2     พักค้างคืนแบบส่วนตัวที่รีสอร์ทชุมชน  (Bamboo Pink House) บ้านผาหมอน และรีสอร์ทชุมชน (Yar Der Nar House) บ้านหนองหล่ม เป็นบ้านที่อยู่บนสันดอย มองเห็นทิวทัศน์สวยงาม เรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน ตื่นตากับนาขั้นบันไดที่ทอดยาว ตื่นเช้าเดินเที่ยวในชุมชน ก่อนเดินทางขึ้นยอดดอยอินทนนท์ในตอนบ่าย  หรือเดินป่าศึกษาธรรมชาติในเส้นทางดอยผาหมอน หรือหากสนใจเดินป่าระยะไกลก็สามารถเดินป่าต่อไปขึ้นยอดดอยอินทนน์ได้

โปรแกรมที่ 3     ตามรอยเสด็จฯ สมเด็จย่า พิชิตดอยอินทนนท์ ป่าต้นน้ำนิเวศศึกษา เรียนรู้ธรรมชาติเชิงนิเวศและการอนุรักษ์แบบยั่งยืน สนุกสนานกับการปีนขึ้นเขาชมน้ำตกสู่ดอยอินทนนท์ ระหว่างทาง ตื่นตากับดอกไม้ถิ่น คลายร้อนกับอากาศเย็นที่ ผ่อนคลานด้วยเสียงนกนาๆชนิด


โฆษณา