จะบูสี

ชุมชนบ้านจะบูสี ม.5 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

ชุมชนบ้านจะบูสีเป็นชนเผ่าลาหู่แดง ชุมชนอุดมด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และชุมชนยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้  ชาวจะบูสีมีชีวิตที่เรียบง่าย  มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน เป็นแหล่งศึกษา-เรียนรู้ดูงานให้กับชุมชนอื่นๆ พร้อมกันนั้นก็ยังเป็นกรณีตัวอย่างของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน โดยชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการป่าชุมชน ซึ่งอนุมัติโดยอธิบดีกรมป่าไม้ ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ประเด็นเรื่องคนอยู่กับป่า และเผยแพร่วิถีชีวิตชนเผ่า ให้คนภายนอกรับรู้และมีทัศนคติที่ถูกต้องและยอมรับว่ากลุ่มชาติพันธุ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นพลเมืองไทย ในอีกด้านหนึ่งการท่องเที่ยวก็เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนในชุมชน พัฒนาทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม การกล้าแสดงออก และการติดต่อประสานงานกับภายนอก ชุมชนได้เรียนรู้ วิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง พัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับจุดเด่น พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งด้านอื่นๆ เช่น ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์ และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบทัวร์ มีความสามารถในการติดต่อ เจรจากับบริษัททัวร์ เป็นต้น

ความพิเศษของชุมชน : 

  1. เรื่องวิถีชีวิตชุมชน  การดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย  ชมวิถีชีวิตการทำงาน  เก็บผลผลิตในไร่  เช่น  เก็บข้าวข้าวโพด  แตงกวา  ฟักทอง  ให้อาหารหมู อาหารไก่ ตัดฟืน ตำข้าวด้วยครกกระเดื่อง การทำไร่ ปลูกข้าว และข้าวโพด ชมความงามของหมู่บ้าน ที่มีความสวยงามความสะอาดและอยู่อย่างพอเพียง  การสร้างบ้านแบบดั้งเดิมจากไม้ไผ่และหญ้าคา ชมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม  เช่น  การทำพิธีกรรมต่างๆที่บ้านโตโบ  (ผู้นำทางศาสนา)  การชมวัฒนธรรมในรอบปี การตำข้าวดอย เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชนเผ่าลาหู่ที่มีการดำรงชีวิตพึ่งพาตนเอง ภูมิปัญญาต่างๆ การทำอุปกรณ์ในชีวิตประจำวัน   เช่น กล้องยาสูบ   การทำไม้กวาดก๋ง  การทำหน้าไม้ สานเสื่อ  เย็บผ้า หายาสมุนไพร  ตีมีด  ทำหน้าไม้การเล่นดนตรีชนเผ่า เช่น แคนลาหู่  ซึง  ขลุ่ยแบบไม่มีลิ้น และใบไม้ เป็นเพลงชนเผ่า เป็นต้น
  2. การเที่ยวชมธรรมชาติ  น้ำตก  ป่าไม้  เก็บผัก หาปู หาปลา และของป่าตามธรรมชาติ น้ำตกแม่กิ๊ก เป็นต้นน้ำแม่จัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ทำให้เกิดความร่มเย็น มีความเชื่อกันว่าเป็นแหล่งน้ำที่มีต้นไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่า “ต้นกิ๊ก” เป็นไม้มงคลกับชีวิต
  3. สอนการทำงานหัตถกรรม   การจักสาน  เช่น  สุ่ม ก๋วย  กระด้ง  เสื่อ  ตะกร้า  กับดักสัตว์  เช่น  ที่ดักปลา  ที่ดักนก การทอผ้า การทอสายกระเป๋า และการเย็บผ้า  ผ้าถุง  เสื้อ  หมวก

ปฏิทินการท่องเที่ยว

มกราคม เทศกาลปีใหม่ลาหู่
กุมภาพันธ์ เตรียมพื้นที่เพาะปลูก
มีนาคม ถางไร่
เมษายน วันศีลพิธีก่อทรายล้างบาป
พฤษภาคม ทำศาลาหมู่บ้าน เริ่มปลูกข้าวโพด
มิถุนายน ปลูกข้าวไร่
กรกฎาคม วันศีลถวายข้าวโพด
สิงหาคม ถอนหญ้า ข้าวไร่
กันยายน เก็บเกี่ยวข้าวโพด
ตุลาคม วันศีลถวายข้าวไร่ พืชพันธ์ต่าง ๆ  พิธีกินข้าวใหม่
พฤศจิกายน เก็บเกี่ยวข้าวไร่
ธันวาคม ตีข้าวโฆษณา