ห้วยฮี้

ชุมชนบ้านห้วยฮี้ ม.8 ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 

หมู่บ้านห้วยฮี้เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่เรียกตัวเองว่า “ปกาิเกอะญอ” หมู่บ้านมีอายุ 200 ปี กว่า ซึ่งประชากรอพยพมาจากหมู่บ้านใกล้เคียงโดยแยกตัวออกมา ที่มาของชื่อหมู่บ้านนั้นเรียกตามพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ชนิดนี้เหมือนไม้ไผ่ ภาษาไทยเรียกว่า “ไม้ฮี้” ภาษาปกาญอ เรียกว่า “หว่ากล๊อ” ชื่อหมู่บ้านนั้นภาษาปกาญอจึงเรียกว่า “กล๊อคี” หรือ บ้าน “ห้วยฮี้”

หมู่บ้านตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงชัน ป่าเขาสลับซับซ้อน โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,722 เมตร บริเวณสูงสุดคือ ดอยปุย เป็นเนินเขาและทุ่งหญ้า สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้โดยรอบ 360 องศา  หมู่บ้านจึงมีอากาศเย็นสบายๆ ตลอดทั้งปี ทำให้มีไม้เมืองหนาวหลายชนิด เช่น กล้วยไม้ ร้องเท้านารี ฯลฯ

ความพิเศษของชุมชน : เป็นการท่องเที่ยวแบบเชิงนิเวศที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรอบๆ หมู่บ้าน

  1. ดอยปุย  ซึ่งมีภูเขาสลับซับซ้อน และมีลักษณะอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี และมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นภูเขาใหญ่ของบ้านห้วยฮี้ซึ่งมีป่าใหญ่เป็นป่าชื้นจากหมู่บ้าน โดยใช้เวลาเดินขึ้นประมาณ 2 ชั่วโมง ระหว่างทางจะมีกล้วยไม้นานาชนิดให้ชม
  2. ไร่หมุนเวียน เป็นอาชีพหลักของชุมชน ในไร่นั้นมีข้าว พืช ผักนานาชนิด การทำไร่หมุนเวียนนั้นเป็นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของในหลวง
  3. ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชนปกาเกอะญอ บ้านห้วยฮี้มีเป็นประเพณีที่ไม่เหมือนกับหมู่บ้านอื่นๆ เนื่องจากนับถือศาสนา คือ ศาสนาคริสต์ พิธีกรรมจึงผูกโยงกับความเชื่อทางศาสนาเป็นหลัก เช่น วันพ่อ วันแม่ วันคริสมาสต์ วันปีใหม่ เป็นต้น

กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน

บริเวณภายในหมู่บ้าน จะได้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนกับการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การจักสาน การตำข้าว การทอผ้า การตีมีด ฯลฯ (สามารถดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลซึ่งจะมีอย่างละเอียด) 

  • เดือนตุลาคม      ชมการเกี่ยวข้าวในไร่หมุนเวียนและดอกไม้นานาชนิด
  • เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม   ชมกล้วยไม้ และสามารถขึ้นไปชมดอยปุยกับอากาศที่เย็นสบาย
  • เดือนมกราคม     ชมเอื้องแซะหลวงและอื่นๆ
  • เดือนกุมภาพันธ์    ชมรองเท้านารี เอื้องแซะมรกต เอื้องเงิน
  • เดือนมีนาคม    ชมกุหลาบพันปี
  • เดือนเมษายน    ชมความหลากหลายของธรรมชาติกับอากาศที่เย็นสบาย
  • เดือนพฤษภาคม    ชมกล้วยไม้ดิน

โฆษณา