ปลาค้าว

ชุมชนบ้านปลาค้าว ม.10  หมู่บ้าน ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

บ้านปลาค้าว เป็นหมู่บ้านเกษตร  ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำนา  มีทุ่งนาล้อมรอบหมู่บ้าน  มีป่าสาธารณะโคกบ๋าใหญ่ จำนวน  718  ไร่  หน้าฝนเขียวขจีไปด้วยต้นข้าว  หน้าแล้งร้อน  ทุ่งนาว่างเปล่ามีแต่ตอซังข้าว  ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านทำงานหัตถกรรมในครัวเรือน  ว่างๆ จะซ้อมแสดงหมอลำ  จัดงานบุญประเพณีตามจารีต 12 เดือนของอีสาน หมู่บ้านปลาค้าวได้รับความสนใจอย่างยิ่ง จนปัจจุบันหมู่บ้านปลาค้าว ได้นามเรียกขานเป็น “หมู่บ้านหมอลำ”

หมู่บ้านตั้งอยู่ท่ามกลางลำห้วย มีหนองน้ำ  มีสัตว์ป่า  หมู่ปลาชุกชุมมาก  ในลำห้วยที่เป็นคุ้งน้ำลึก เรียกว่า “กุด” มีปลาค้าวเนื้ออ่อนจำพวกหนึ่ง ตัวใหญ่ มีจำนวนมากมาย ซึ่งต่อมาจึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน “ปลาค้าว” นั่นเอง

ความพิเศษของชุมชน : การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ของชาวภูไทยลาว  แบบเรียบง่าย ชมวิถีชีวิตของชุมชนหมู่บ้านหมอลำ  กิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงหมอลำ มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นวัด 2 วัด  ดอนปู่ตา เฮือนโบราณบ้านอีสาน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน  ศูนย์การเรียนรู้ตำบล

 1. วัดศรีโพธิ์ชัย มีวิหารช่างญวน  อายุ  84  ปี มีโบราณวัตถุมากมาย เช่น พระเจ้าใหญ่ศรีโพธิ์ชัย  พระพุทธรูปไม้  เขา  พิมพ์  ใบลาน  แหย่งช้าง  ตู้พระไตรปิฎกเก่าแก่ อายุร่วม  200  ปี มีหอแจกเก่า  หอระฆัง  ศาลาหลังใหญ่
 2. วัดฉิมพลี  มีโปงไม้ใหญ่   บ่อน้ำโบราณ ( บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ )
 3. ดอนปู่ตาป่าสมุนไพร

กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน

 • ชมการแสดงกลองยาว
 • บายศรีสู่ขวัญ
 • รับประทานอาหารพาแลง  แบบอีสาน อาหารตามฤดูกาล
 • เดี่ยวแคน
 • เดี่ยวพิณ
 • ฟังการร้องเพลงแบบโบราณประกอบแคนชัก   หมอลำกลอน  หมอลำคู่   หมอลำเพลิน  หมอลำภูไท   หมอลำตั่งหวาย  หมอลำสาระวัน   และหมอลำชิงชู้
 • ตักบาตรตอนเช้า
 • ชมวิถีชีวิตในชุมชน  ฝึกสอนการร้อง  การแสดงหมอลำ  เล่นดนตรี
 • ชมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน


โฆษณา