กู่กาสิงห์

บ้านกู่กาสิงห์  ต.กู่กาสิงห์  อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

บริเวณที่ตั้งบ้านกู่กาสิงห์ในปัจจุบัน เดิมเป็นชุมชนโบราณมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย  ต่อเนื่องมาถึงสมัยประวัติศาสตร์ในสมัยวัฒนธรรมเขมร เดิมบริเวณทำเลที่ตั้งชุมชนเป็นป่ารกทึบไม่มีคนอยู่อาศัย บริเวณปรางค์กู่เป็นป่าไผ่ปกคลุมไปด้วยป่าไผ่  บ้างก็ว่าในบางฤดูกาลจะมีนายพรานมา สร้างที่พักดักยิงสัตว์ หรือเป็นที่หลบซ่อนของโจรผู้ร้ายที่มาจากเขตแดนจังหวัดสุรินทร์

ความพิเศษของชุมชน : เป็นชุมชนขนาดใหญ่  ที่มีโครงสร้างเครือญาติที่แน่นแฟ้น  สามารถกล่าวได้ว่าเป็นญาติกันทั้งหมู่บ้าน  เคารพผู้อาวุโส  เป็นสังคมที่น่าอยู่ปราศจากการทะเลาะเบาะแว้งของเด็กเยาวชน  สังเกตได้จากเมื่อมีงานเทศกาลจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเด็กเยาวชน รายได้หลักคือขายข้าวหอมมะลิ  รับจ้างไถนา (มีรถแทรกเตอร์ไถนามากที่สุด) และทอผ้าไหม

 1. ชาวบ้านนิยมปลูกข้าวหอมมะลิทุกครัวเรือน  และในทุ่งกุลาแห่งนี้ยังเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียง
 2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งเดียวในทุ่งกุลาร้องไห้  ที่ตั้งอยู่ในบริบทของแหล่งอารยะธรรมโบราณ  ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน  ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์  ต่อเนื่องมาถึงสมัยวัฒนธรรมเขมรและสมัยวัฒนธรรมไทยลาวในปัจจุบัน  นอกนี้ยังมีตำนานทุ่งกุลาร้องไห้  เป็นต้น
 3. เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมขอมหรือเขมรในทุ่งกุลาร้องไห้  เช่น  มีโบราณสถานขอมหลายแห่ง  เช่น  กู่กาสิงห์  กู่โพนวิจ  กู่โพนระฆังตั้งอยู่ในชุมชน  นอกนี้ยังมีถนนคูขาดอยู่ทิศเหนือหมู่บ้าน  ด้านทิศใต้ปรากฏมีถนนโบราณและสระขุดสมับโบราณร่วมสมัยขอม  เป็นต้น
 4. เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เกิดจากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ซ้ำแบบใคร  ไม่ลอกเลียนแบบใคร  เป็นฐานการเรียนรู้  6  ฐาน  ได้แก่  ฐานโบราณสถานขอม  ฐานผ้าไหมพื้นบ้าน  ฐานสวนเกษตรแบบพอเพียง  ฐานพิพิธภัณฑ์มรดกภูมิปัญญา  ฐานวรรณกรรมชาวบ้าน  และฐานการฟื้นฟูการตัดลายกระดาษพื้นบ้าน

กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในชุมชน

 1. การกินข้าวพาแลง  การชมการแสดงแสงสีเสียงขนาดย่อมที่กู่กาสิงห์
 2. มัคคุเทศก์น้อยเดินการนำเที่ยวโบราณสถาน
 3. การเดินเที่ยวชมสวนเกษตร
 4. การทดลองตัดลายกระดาษพื้นบ้านกับภูมิปัญญาชาวบ้าน
 5. การชมการทอผ้าหรือทดลองทอผ้าไหม
 6. การชมนิทรรศการทอผ้าไหม
 7. การเข้าชมพิพิธภัณฑ์มรดกภูมิปัญญา

โปรแกรมการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ง

เวลา  11.00  น.  เข้านมัสการพระธาตุไตรตรึง  วัดไตรตรึงบ้านต่องต้อน

เวลา  12.00  น.  การรับประทานอาหารเที่ยงที่ศูนย์ผ้าไหมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเยี่ยมชมผ้าไหม

เวลา  13.00  น.  มัคคุเทศก์น้อยนำชมชมโบราณสถานกู่กาสิงห์  กู่โพนวิจ  และกู่โพนระฆัง

เวลา  16.00  น.  เข้าพักโฮสเตย์บ้านกู่กาสิงห์

เวลา  18.00  น.  พิธีสู่ขวัญบายศรี  รับประทานอาหาร  ข้าวพาแลงที่กู่กาสิงห์  และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่กู่กาสิงห์

เวลา  22.00  น. เข้าพักนอนบ้านโฮสเตย์บ้านกู่กาสิงห์

วันที่สอง

เวลา  07.00  น.  ตื่นเช้าทำบุญตักบาตรที่หน้าบ้านพัก  หรือไปทำบุญที่วัด

เวลา  08.00  น.  รับประทานอาหารที่บ้านพักโฮมสเตย์

เวลา  08.30  น.  เที่ยวชมสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน เลือกซื้อสินค้าผ้าไหมพื้นบ้าน

เวลา  10.00  น.  พิธีอำลา  และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ปฏิทินการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 • สัปดาห์แรกเดือนพฤษภาคม  เที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟ
 • วันเพ็ญเดือนห้า (เมษายน)  เที่ยวชมวิถีชาวบ้านงานประเพณีสรงกู่ (บางปีหลังจากวันสงกรานต์  บางปีก่อนงานสงกรานต์ 7 วัน)
 • นอกจากนี้ช่วงดือนธันวาคม  มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม  เมษายน  สามารถเที่ยวได้ตลอดปี


โฆษณา