ชุมชนเทศบาลเมืองน่าน เขตเหนือ

อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน

๑. ชื่อชุมชน

 • ชุมชนบ้านมหาโพธิ์  ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน เขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองน่าน ในเขตพื้นที่พิเศษ เมืองเก่าน่าน

๒. สภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชน

 • ตั้งอยู่ในที่ลาบลุ่ม ลำน้ำน่าน ลักษณะพื้นที่ เป็นที่ราบอยู่ในเขตเหนือของเขตเทศบาลเมืองน่าน ประชากรมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตามแบบวิถีชีวิตแบบชาวน่านดั้งเดิม

๓. ประวัติศาสตร์ชุมชน

 • ประชากรในชุมชน เป็นกลุ่มอพยพมาจากทางเหนือ เชื่อกันว่า อพยพมาจากเมืองหงสามีอายุในสมัยกรุงสุโขทัยตอนต้น ประชากรส่วนมากมีความเชื่อตามความเชื่อในด้านพระพุทธศาสนาและพราหมณ์ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์และผี

๔. จำนวนครัวเรือนในชุมชน

 • ๒๔๓ ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น ๗๘๓ คน

๕. อาชีพของประชากรส่วนใหญ่

 • เกษตรกรรม ทำไร่ ทำสวน
 • หัตถกรรมพื้นบ้าน สานตอก เย็บหมวก
 • ข้าราชการ ลูกจ้างของรัฐ และเอกชน

๖. อัตลักษณ์ของชุมชน ประกอบด้วย

 • ศาสนสถาน (พระพุทธรูปไม้โบราณ) การตีกลองบูชา
 • อาหารพื้นเมือง (แกงฮังเล น้ำพริกอ่อง แกงบอน ยำหน่อไม้ ยำขนุน ยำหน่อไม้ดอง แกงจิ้นควาย) ขนมพื้นเมือง ขนมเกลือ ขนมเทียน
 • การแต่งกาย  ผู้หญิง นุ่งซิ่น (ซิ่นม่าน ซิ่นเคิบ ซิ่นปล้อง)  ผู้ชาย กางเกงสะดอ
 • อื่น ๆ  ฟ้องล่องน่าน ฟ้อนเทียน กลองบูจา กลองแอว ของกลุ่มเยาวชน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน

๑. ชื่อชุมชน

 • บ้านพระเกิด ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัด น่าน เขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองน่าน ในเขตพื้นที่พิเศษ เมืองเก่าน่าน

๒. สภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชน

 • ตั้งอยู่ที่ราบลุ่ม เขตเมืองน่าน เมืองเก่า เมืองโบราณ มีสภาพบ้านโบราณอายุกว่า 100 ปี จำนวน 9 หลัง ทิศเหนือ ติดกับบ้านพระเนตร ทิศใต้ ติดกับบ้านประตูปล่อง ทิศตะวันออกติดกับบ้านท่าช้าง ทิศตะวันตกติดกับบ้านสถารศ และบ้านช้างเผือก

๓. ประวัติศาสตร์ชุมชน

 • ชุมชนมีอายุมากกว่า 488 ปี ในปี 2555 โดยศิลาจารึกหลักที่ 72 จารึกเมื่อปี 2043 กล่าวถึงมหาราชเทวี เจ้าผู้เป็นพระราชมารดา ให้ฝังสีมา(พัทธสีมา) วัดพระเกิดและถวายที่นาตลอดจนครัวเรือนเพื่อทำนาถวายวัด

๔. จำนวนครัวเรือนในชุมชน

 • 191 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 702 คน มีวัด 1 วัด มีพิพิธภัณฑ์ 1 แห่ง

๕. อาชีพของประชากรส่วนใหญ่

 • เกษตรผสมผสาน 7 ครัวเรือน (ปลา ข้าว ไม้ผล เลี้ยงหมู เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงจิ้งหรีด)
 • บริการแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิด โฮงเจ้าฟองคำ ศูนย์เครื่องเงิน รีสอร์ท 4 แห่ง

๖. อัตลักษณ์ของชุมชน ประกอบด้วย

 • งานประเพณีสำคัญที่น่าสนใจ (งานทำบุญทักษิณานุประทานแด่ อดีตเจ้าอาวาสทุกรูป ทุกปี ในเดือนกุมภาพันธ์)
 • งานหัตถกรรมที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น (จักสานไม้ไผ่,ทำตุงไส้หมู,ตุงชัย,ทำดอกไม้จันทน์)
 • อาหารหรือเครื่องดื่มประจำถิ่น อาหารพื้นเมือง (แกงใส่นัด แกงแค แกงฮังเล ขนมปาด ขนมอีตู ยำหน่อไม้ ยำมะหนุน ไส้กรอก น้ำพริกอ่อง ลาบ ตำเตา ตำหน่อไม้ดอง แหนม หมูทอดมะแขว่น ยำจิ้นแห้ง ยำตีนควาย แอ๊บปลา ขนมเกลือ แอ๊บข้าวโพด)
 • ศาสนสถานหรือแหล่งประวัติศาสตร์/โบราณคดี โรงเรียนปริยัติธรรมภักดี อุโบสถ หอไตร โฮงกลอง คัมภีร์ใบลาน วิหาร ศาลาเจ้าปู่วัด
 • การแต่งกาย  ผ้าซิ่น เสื้อกระบอก ห่มสไบ
 • อื่น ๆ  ฟ้องล่องน่าน ฟ้อนมองเซิง เล่นก๊อปแก๊ป ตีกลองปู่จา ตีกลองแอว ตีม่านเรือแข่ง ตีกลองล่องน่าน
โฆษณา