ชุมชนตำบลนาซาว

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน

๑. ชื่อชุมชน

นาซาว  ตำบลนาซาว อำเภอ เมืองน่าน  จังหวัด น่าน เขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.นาซาว ในเขตพื้นที่พิเศษ เมืองเก่าน่าน

๒. สภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชน

เป็นพื้นที่เนินดอนสลับกับราบลุ่ม ริมห้วยลำน้ำซาว มีลำน้ำซาวไหลผ่าน แต่ไม่มีน้ำไหลตลอดปี สภาพภูมิอากาศในฤดูร้อนแห้งแล้ง เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่รองรับกักเก็บปริมาณน้ำไว้ ในฤดูฝนประสบปัญหาน้ำป่าไหลหลากเข้าทำลายพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรได้รับความเสียหายและบางปีก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรบริเวณที่อาศัยอยู่สองข้างลำน้ำ ในฤดูหนาวอากาศเย็นเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ภูเขา

๓. ประวัติศาสตร์ชุมชน

ชุมชนอพยพมาจากเชียงแสน ตั้งแต่ พ.ศ. 2300 ชื่อบ้านนาซาวเป็นเหตุมาจากผู้คนที่มาเริ่มก่อตั้ง 20 (ซาว) หลังคาเรือน ความเชื่อกับดอยภูซาง ในช่วงตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงเกวียนเสียงคนเดิน ความเชื่อของภูสุ่ม (ภูสะงืด) และภูซางจะเห็นแสงไฟ (ลูกแก้ว)ลอยอยู่บนฟ้าข้ามไปมา มีความเชื่อว่า เป็นพี่น้องกัน

๔. จำนวนครัวเรือนในชุมชน

1,119 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 3,567 คน

๕. อาชีพของประชากรส่วนใหญ่

เกษตรกรรม  ทำนา (ข้าวเหนียว ข้าวก่ำ) ทำสวน (ยางพารา) ผลไม้ (มะขาม มะม่วง ลำไย ลิ้นจี่ แตงโม ) ทำไร่ (ข้าวโพด ถั่วเขียว ถั่วเหลือง) ผักสวนครัว (ผักหวาน พริก มะเขือ ชะอม ตำลึง ผักปั๋ง กะหล่ำ ฟักทอง เห็ดนางฟ้า นางลม น้ำเต้า บวบเหลี่ยม ถั่วฝักยาว)

หัตถกรรมพื้นบ้าน จักสาน (ไหข้าว บุง ซ้าหวดกระด้ง เหิง กระบุง ตระกร้าเก็บผัก สุ่มไก่ กระติ๊บข้าว หมวก อุปกรณ์จับปลา ไซ แห จำ ยอ สวิง ข้อง ตุ้ม ) ทอผ้า (ลายน้ำไหล ลายม่าน ลายปล่อง ลายยกมุก ผ้าขาวม้า ถุงย่าม ตุง)

บริการทางท่องเที่ยว  พิพิธภัณฑ์วัดนาซาวสามัคคี พิพิธภัณฑ์ทันใจ (อารามสงฆ์บ้านก๊อด หมู่ 4,7) มัคคุเทศก์อาสา แหล่งโบราณคดีภูซาง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีสรงน้ำพระเจดีย์ศรีนวราษฎร์ การแสดง (ฟ้อนแง้น ฟ้อนล่องน่าน ซอล่องน่าน ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน (บ้านก๊อด) เทศกาลลอยกระทง

อื่น ๆ  กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ศูนย์สามอาชีพ

๖. อัตลักษณ์ของชุมชน ประกอบด้วย

งานประเพณีสำคัญที่น่าสนใจ  งานประเพณีบวงสรวงดอยภูซาง เทศกาลลอยกระทง จุดบ้องไฟขึ้น สรงน้ำพระเจดีย์ศรีนวราษฎร์

งานหัตถกรรมที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กระติ๊บข้าว สุ่มไก่ ไหนึ่งข้าว หมวก ผ้าทอ ได้รับรางวัล Otop ดีเด่น

อาหารหรือเครื่องดื่มประจำถิ่น แกงผักหวานใส่ไข่มดแดง เห็ดเผาะต้มกับน้ำพริก ต้มยำเห็ดเผาะ

ศาสนสถานหรือแหล่งประวัติศาสตร์/โบราณคดี แหล่งอารยธรรมโบราณภูซาง

การแต่งกาย ผู้หญิง นุ่งผ้าถุง ผู้ชาย ผ้าหม้อห้อม กางเกงสะดอ

อื่น ๆ  จ้อยค่าว ซอ ฟ้อนแง้น

โฆษณา