ชุมชนตำบลดู่ใต้

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน

๑. ชื่อชุมชน

 • บ้านดอนมูลพัฒนา ตำบล ดู่ใต้ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน เขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลดู่ใต้ ในเขตพื้นที่พิเศษ เมืองเก่าน่าน

๒. สภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชน

 • เป็นที่ราบลุ่ม ทิศเหนือติดกับบ้านเจดีย์ ม.๔ ทิศตะวันออกติดกับแม่น้ำน่าน ทิศตะวันตก ติดกับบ้านดอนมูล ม.๕ ทิศใต้ติดกับแม่น้ำสมุน บ้านดอนมูลพัฒนาเป็นหมู่บ้านที่มีแม่น้ำขนาบทั้ง ๒ ข้างเป็นหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยทุกปี

๓. ประวัติศาสตร์ชุมชน

 • เดิมทีบ้านดอนมูลตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๕ และเกิดการงอกของแผ่นดินยื่นออกไปในแหล่งน้ำน่านเกิดมูลขึ้นของแผ่นดิน จึงถูกเรียกว่า บ้านดอนมูล และเมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ ชื่อว่า หมู่บ้านดอนมูลพัฒนาหมู่ที่ ๑๓

๔. จำนวนครัวเรือนในชุมชน

 • ๑๕๘ ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น ๕๘๔ คน

๕. อาชีพของประชากรส่วนใหญ่

 • ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ
 • กลุ่มหัตกรรมพื้นบ้าน มีกลุ่มจักสาน เช่น ไป่ตอก สานไหข้าว
 • บริการนักท่องเที่ยว โดยมีนักท่องเที่ยวมาศึกษาดูงานจากกลุ่มผักปลอดสารพิษ

๖.  อัตลักษณ์ของชุมชน ประกอบด้วย

 • ประเพณี  งานเลี้ยงปู่เจ้าบ้าน งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ส่งเคราะห์แม่น้ำ ประเพณียี่เป็ง พิธีบายศรี(สู่ขวัญ)
 • หัตถกรรม จักสาน กระติ๊บข้าว ไหข้าว ไป่ตอก การทำบายศรีสู่ขวัญ เทียนหอมสมุนไพร
 • อาหารพื้นเมือง แกงแค แกงฮังเล น้ำพริกอ่อง น้ำใบเตย น้ำขิง น้ำมะตูม น้ำตะไคร้ น้ำกระเจี๊ยบ

๑.  ชื่อชุมชน

 • บ้านเชียงราย ตำบล ดู่ใต้ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน เขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลดู่ใต้ ในเขตพื้นที่พิเศษ เมืองเก่าน่าน

๒. สภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชน

 • เป็นที่เนิน ที่ทำกินเป็นที่ราบ

๓. ประวัติศาสตร์ชุมชน

 • อพยพมาจากจังหวัดเชียงราย มาเป็นจำนวน ๘ ครอบครัว อายุประมาณ ๒๐๐ กว่าปี

๔. จำนวนครัวเรือนในชุมชน

 • ๑๓๓ ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น ๕๐๒ คน

๕. อาชีพของประชากรส่วนใหญ่

 • เกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวน
 • บริการนักท่องเที่ยว ศูนย์วัดกู่เสี้ยว ติดริมแม่น้ำน่าน

๖. อัตลักษณ์ของชุมชน ประกอบด้วย

 • งานประเพณี  งานสรงน้ำพระธาตุ ตักบาตรน้ำผึ้ง ปั่นฝ้าย
 • อาหารพื้นเมือง แกงฮังเล
โฆษณา