ชุมชนตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน

๑. ชื่อชุมชน

 • บ่อสวก  ตำบล บ่อสวก อำเภอ เมืองน่าน  จังหวัด น่าน  เขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ่อสวก ในเขตพื้นที่พิเศษ เมืองเก่าน่าน

๒. สภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชน

 • ที่ราบภูเขา มีลำห้วยที่สำคัญไหลผ่าน คือ ลำห้วยสวก ลำห้วยม่วง ลำห้วยน้ำจาง

๓. ประวัติศาสตร์ชุมชน

 • ชื่อชุมชนบ่อสวก เนื่องจากในชุมชนมีบ่อเกลือโบราณ คำว่า “สวก” หมายถึง “เกลือ” บ่อสวก หมายถึง บ่อเกลือ

๔. จำนวนครัวเรือนในชุมชน

 • ๒,๐๗๗ ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น ๖,๕๕๔ คน

๕. อาชีพของประชากรส่วนใหญ่

 • เกษตรกรรม (ระบุ) ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ทำไร่ (ข้าวโพด ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง ถั่วเขียว งาดำ อ้อย ฟักทอง เห็ดหน่อไม้ ฟักแฟง ) ยางพารา สัก มะนาว ผลไม้ (ส้ม ลำไย มะขาม มะปราง มะละกอ สับปะรด มะม่วง มะต๋าว ลิ้นจี่ มะไฟ กระท้อน มะไฟจีน สลอด มะม่วงหิมพานต์ ชมพู่)
 • หัตถกรรมพื้นบ้าน (ระบุ) ผ้าทอมือ จักสาน (สุ่ม ไซ กระติ๊บข้าว ค้อง แหจับปลา ตระกร้า ชะลอม ด้ง เหิง หมวก) เครื่องดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ปิณ) ไม้กวาด (ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว)
 • บริการทางท่องเที่ยว  เยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนกลุ่มทอผ้า กลุ่มแปรรูปน้ำอ้อย ขนมปาด กลุ่มจักสาน หมูหลุม เห็ดนางฟ้า เกษตรอินทรีย์ ศูนย์สาธิตการตลาด แหล่งท่องเที่ยว (ชมเตาเผาโบราณ นมัสการพระบ่อสวก วัดบ่อสวก ศึกษาธรรมชาติป่าชุมชน ป่าลูกต๋าว ดอยภูสะงืด บ่อเกลือโบราณ ชมอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ย อ่างหนองไหว) งานประเพณี (งานประเพณีงานของดีบ่อสวก งานปี๋ใหม่เมือง นมัสการพระธาตุฉิมพลี ตานก๋วยสลาก ประเพณีแข่งหม้อขาง ) บริการ (มัคคุเทศก์ โฮมสเตย์ รถนำเที่ยว อาหารพื้นเมือง บายศรีสู่ขวัญ ของที่ระลึก)
 • อื่น ๆ  หมักเมี่ยง ทำขนมปาด  ความเชื่อ (เลี้ยงผีปู่ย่า ดงปู่ฮ่อ เจ้านางฟอง เลี้ยงผีขุนน้ำ ผีธรณี ตานข้าวใหม่ สู่ขวัญพระ (คน ข้าว ควาย) ส่งเคราะห์ (วัด บ้าน คน ) สืบชะตา (วัด บ้าน คน ) บวชป่า ) ศิลปวัฒนธรรม (กลองบูจา สะล้อ ซอ ปิณ ฟ้อนแง้น ค่าวจ้อย บ้องไฟขึ้น บ้องไฟดอก )

๖.  อัตลักษณ์ของชุมชน ประกอบด้วย

 • งานประเพณีสำคัญที่น่าสนใจ (งานประเพณีงานของดีบ่อสวก งานปี๋ใหม่เมือง งานแข่งพายหม้อขาง นมัสการพระธาตุทันใจ ดอยภูสะงืด พระธาตุฉิมพลี บวงสรวงเจ้าดงปู่ฮ่อ
 • งานหัตถกรรมที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น (ผ้าทอมือ เครื่องจักสาน)
 •  อาหารหรือเครื่องดื่มประจำถิ่น น้ำปู แกงฮังเล น้ำพริกอ่อง น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกข่า น้ำพริกหน่อไม้ดอง แหนมเห็ด แกงหยวกกล้วย แกงแคไก่ แกงบอน แกงฟักใส่ไก่ แกงขนุน  เครื่องดื่ม (น้ำอ้อย) ขนมหวาน (ลอดช่อง ขนมปาด ข้าวต้มมัด ข้าวต้มหัวหงอก ขนมเหนียบ ขนมจ๊อก ข้าวหลาม)
 • ศาสนสถานหรือแหล่งประวัติศาสตร์/โบราณคดี แหล่งเตาเผาโบราณบ่อสวก วัดบ่อสวก บ่อเกลือโบราณ
 • การแต่งกาย ชุดพื้นเมือง ผ้าซิ่น (ซิ่นปล่อง ซิ่นม่าน ซิ่นเชียงแสน)
 • การละเล่น รำวงมะเก่า ซอ ฟ้อนแง้น ฟ้อนล่องน่าน ฟ้อนเล็บ ค่าวจ้อย
ภาพโดย : Natcharatch Sarahongsa
โฆษณา