สลักคอก

บ้านสลักคอก ม.4 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด 

ที่มาของชื่อชุมชนบ้านสลักคอกเรียกตามลักษณะภูมิศาสตร์คือ ลักษณะคล้ายคอกสัตว์ จึงชื่อว่าบ้านสลักคอก ตั้งอยู่ในเขตการปกครองขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต.เกาะช้างใต้ (อบต.เกาะช้างใต้) บ้านสลักคอกเป็นหมู่บ้านที่เกิดขึ้นหลายร้อยปีมาแล้ว ซึ่งเกาะช้างมีสภาพพื้นที่เป็นเกาะ มีน้ำทะเลล้อมรอบจึงเป็นที่หลบลมมรสุม ชุมชนจังได้ตั้งรากฐานอาศัยหลมลมเพื่อประกอบอาชีพประมงชายฝั่งและทำเกษตรกรรม ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงทำอาชีพเดิมอยู่ซึ่งเป็นวิถีชีวิตชุมชนที่ยังสืบทอดต่อๆ กันมา ชุมชนบ้านสลักคอกมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่กันแบบเอื้ออาทรและยังคงดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันหมู่บ้านสลักคอกยังเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปคือ การร่วมกลุ่มการทำชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก หรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทำให้ชุมชนมีรายได้เสริมและยังช่วยกันรักษาป่าไม้ชายเลน ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

ความพิเศษของชุมชน : ชุมชนบ้านสลักคอก มีลักษณะพิเศษและเน้นจุดเด่นคือมีป่าโกงกางซึ่งเป็นป่าไม้ชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ประมาณ 650 ไร่ เป็นแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและมีสะพานป่าชายเลนที่สวยงาม มีอาหารทะเลที่สดๆ เป็นแหล่งการค้าของอาหารทะเล เช่น ปู กุ้ง ปลา หมึก

กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน : หมู่บ้านสลักคอกสามารถเที่ยวได้ทั้ง 12 เดือน แต่ช่วงที่สวยคือ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม ควรโทรมาสอบถามชุมชนก่อน กิจกรรมหลัก คือ การนั่งรือมาดชมป่าชายเลน พายเรือคายัค และสะพานชมป่าชายเลน

  1. ไหว้พระที่วัดวัชคามคชทวีป ในพระอุโบสถมีพุทธรูปไม้ที่มีอายุกว่า 100 ปี และ ศึกษาประวัติศาสตร์ของวัดวัชคามคชทวีป
  2. ชมสะพานป่าชายเลน ศึกษาแหล่งพันธุ์ไม้ แหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำขนาดเล็ก
  3. นั่งเรือมาด-เรือคายัค ชมป่าชายเลน
  4. ชมศูนย์สินค้าโอทอป การผลิตผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว กะปิ ฯลฯ


โฆษณา