บางน้ำผึ้ง

ชุมชนบางน้ำผึ้ง ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  

ตำบลบางน้ำผึ้งตั้งอยู่ในอำเภอพระประแดง  เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้บริเวณนี้ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุน ในเวลาที่น้ำผ่านเข้ามาในบริเวณลำคลองต่างๆ เข้าสู่พื้นที่ที่ชาวบ้านใช้ทำสวนเป็นส่วนใหญ่  ดินบริเวณตำบลบางน้ำผึ้งมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารของพืชนานาชนิด  อาชีพดั้งเดิมของชาวตำบลบางน้ำผึ้งคืออาชีพทำสวนผลไม้  น้ำหวานจากเกสรดอกไม้นานาชนิดได้ดึงดูดให้ผึ้งมาอาศัยอยู่โดยทั่วไปในพื้นที่  ชาวบ้านได้นำน้ำผึ้งมาตักบาตรจนเป็นวิถีชีวิต  กลายเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น  จึงได้ขนานนามพื้นที่นี้ว่า  “บางน้ำผึ้ง” 

ชาวบ้านในตำบลบางน้ำผึ้งส่วนใหญ่เรียกตำบลบางน้ำผึ้งว่ากระเพาะหมูเพราะเมื่ออดีตน้ำมันท่วมนาน  พื้นที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา น้ำก็เลยไหลเข้ามาได้ทุกด้าน  พอน้ำลดก็เลยเป็นแอ่งกระทะ จึงเรียกว่า “กระเพาะหมู” จึงทำให้โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์พิเศษเป็นของตน ซึ่งคนในสมัยนั้นนิยมปลูกข้าว จากประวัติศาสตร์ของชุมชน น่าจะมีอายุราวไม่ต่ำกว่า  200 กว่าปี ตำบลบางน้ำผึ้งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของบางกะเจ้า หรือกระเพาะหมู  ที่ถือเป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดและอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครที่ได้รับการอนุรักษ์พื้นที่ไว้

คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนไทยภาคกลาง  และมอญ  และจีนบางส่วน  ตำบลบางน้ำผึ้งมีทั้งหมด  11  หมู่บ้าน ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร  รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัทเอกชน  รับราชการและอื่นๆ

ความพิเศษของชุมชน : ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งมีอาหารคาวหวานอร่อย  ราคาถูก  บรรยากาศร่มรื่นเขียวขจีที่ยังคงสภาพเดิมของพื้นที่ไว้อยู่ใกล้เมืองหลวงยึดถือตวามเป็นอดีต  การคมนาคมสะดวกใช้เวลาเพียง 30 นาที่จากกรุงเทพมหานครเข้ามาในพื้นที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

  1. ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เป็นแหล่งกระจายรายได้และสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้มาเยือนกับชาวชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัยญาท้องถิ่น
  2. โฮมสเตย์บางน้ำผึ้ง บ้านทรงไทยอายุกว่าสองร้อยปี  สัมผัสวัฒนธรรมชนบท  ตามแนวปฏิบัติของสำนักพัฒนาการท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย  เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  3. สวนป่าชุมชนหมู่ที่ 4 หมุ่ที่ 6 และหมู่ที่ 11  เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในบรรยากาศร่มรื่นเขียวขจีพร้อมซุ้มพักผ่อนมีป้ายบอกทรัพยากรท่องเที่ยวต่างๆในชุมชนมีความรู้และความเพลิดเพลินไปในตัว
  4. หมู่บ้านโอท็อป มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำมาหากินและการฝึกทักษะอาชีพต่างๆตามฐานอาชีพที่ถนัดและสนใจเพื่อการปรับใช้ในชีวิตตนและชุมชนท้องถิ่นอื่นที่เข้ามาศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  5. เส้นทางจักรยาน ชมวิถีชีวิตทั้งด้านประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมและประเพณี  มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ปลอดภัยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 


โฆษณา