ชุมชนท่องเที่ยว

CBT สร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวด้วยตนเอง ในรูปแบบของ “กลุ่ม/องค์กรชุมชน” เพื่อให้ชุมชนได้รับสิทธิประโยชน์จากการท่องเที่ยว ทั้งในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแขกผู้มาเยือน ในทางกลับกัน นักท่องเที่ยวหรือแขกผู้มาเยือน มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย และการได้มีส่วนร่วมในการลงมือทำ มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและสมาชิกกลุ่มเป็นผู้ดูแลและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ในประเทศไทยมีชุมชน CBT กระจายตัวอยู่ตามภาคต่าง ๆ อยู่หลายชุมชน ท่านสามารถทำความรู้จักกับชุมชนต่าง ๆ ได้ โดยศูนย์ประสานงานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้ทำการรวบรวมไว้และคัดแยกไว้ตามภาค ดังต่อไปนี้

โฆษณา