บ้านผาหมอน

5) การท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) ในการทำงานกับพันธมิตรทางการตลาด

“การทำการตลาดต้องการความรู้ทักษะและเครือข่ายเฉพาะด้านซึ่งเป็นการยากสำหรับชุมชนที่จะสามารถเข้าถึงตลาดด้วยตนเองได้ การทำงานร่วมกับบริษัทนำเที่ยวที่มีแนวคิดด้านการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ชุมชนสามารถเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้”

กระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทนำเที่ยวและชุมชนอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านชุมชนและนักท่องเที่ยว มีข้อตกลงทางผลประโยชน์ที่ชัดเจน มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และปรับตัวให้สอดคล้องกับความคาดหวังของแต่ละฝ่ายที่อยู่บนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ชุมชนต้นแบบ กรณีบ้านผาหมอน จ.เชียงใหม่ : ชุมชนกับบริษัทมีการสื่อสารกันตลอดเวลาเกิดปัญหาจะแก้ไขทันที ชุมชนและบริษัทต้องคุยกันว่าปัญหาเกิดแบบนี้ จะต้องแก้ไขอย่างไร เช่น ถ้าไกด์ไม่ดี นักท่องเที่ยวมีการร้องเรียน ชุมชนก็ไม่ไ่ด้ละเลย สิ่งสำคัญคือว่า่นักท่องเที่ยวต้องเคารพความเป็ชุมชน และบริษัทต้องเคารพความต้องการและขีดความสามารถของชุมชน การเป็นหุ้นส่วนในทางธุรกิจก็สามารถเป็นได้ทั้งเพื่อนร่วมคิด และผู้ให้โอกาสแก่คนในชุมชนด้วยเช่นกันมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง ภายใต้การยอมรับและเคารพสิทธิของชุมชนยอมรับในเป้าหมายของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมทั้งการจัดสรรผลประโยชน์ที่ลงตัวและสร้างความพึงพอใจแก่ทั้งสองฝ่าย


อ่านเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี

โฆษณา