บ้านแม่กำปอง

4) การท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) มีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตคนท้องถิ่น

“การท่องเที่ยวเป็นการดึงคนจากภายนอกมาเรียนรู้ชุมชน แรงจูงใจที่ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนคือ วิถีชีวิตที่แตกต่าง และวัฒนธรรมดั้งเดิม จุดดึงดูดคือวิถีที่เรียบง่ายและมีการดำรงชีวิตที่อิงแอบแนบชิดกับธรรมชาติ การท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงเป็นเพียงรายได้เสริม ที่สามารถนำรายได้น้้นไปปรับปรุงที่อยู่อาศัย การออมทรัพยไ์ว้ใ้ช้ยามขาดแคลน เจ็บป่วยหรือเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกหลาน โดยที่ชาวบ้านยังคงดำเนินวิถีดั้งเดิมหรือสร้างทางเลือกเรื่องรายได้ให้กับบางครอบครัว ในการสร้างอาชีพเสริมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว สร้างงานให้กับคนในชุมชน นอกจากนี้การท่องเที่ยวโดยชุมชนยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเรื่องความสะอาด และสุขอนามัย นอกจากนี้เมื่อชุมชนเริ่มเป็นที่รูจั้กก็จะมีหนว่ยงานลงไปสนับสนุนเรื่องอุปโภคบริโภค”

การที่การท่องเที่ยวเป็นเพียงรายได้เสริม ทำให้ชาวบ้านไม่คิดพึ่งพารายได้หลักจากการท่องเที่ยว และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติต่อเนื่องไม่ว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหรือไม่ก็ตามชุมชนต้นแบบ แม่กำปอง จ.เชียงใหม่ :
รายได้ที่เข้ากองทุนหมู่บ้าน จะถูกจัดสรรออกเป็น 5 ส่วน คือ

1. เข้าสหกรณ์ไฟฟ้าพลังน้ำ 30% (ปันผลเมื่อสิ้นปีให้กับสมาชิกสหกรณ์)
2. พัฒนาหมู่บ้าน 20%
3. ผู้จัดการ 25%
4. สวัสดิการชุมชน 15%
5. เบี้ยประชุมคณะกรรมการ 10%

สำหรับครอบครัวที่เป็นสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวโฮมสเตย์จะได้รับต่อครัวเรือนเมื่อหักค่าใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยวตามเกณฑ์จัดสรรของสหกรณ์ฯ แล้ว ประมาณครอบครัวละ 250 บาทต่อนักท่องเที่ยว 1 คนหากสมาชิกชุมชนที่ไม่ได้จัดบ้านพักอาศัยของตนเป็นที่พักโฮมสเตย์สำหรับนักท่องเที่ยว จะได้ประโยชน์ทางอ้อมในเรื่องการพัฒนาหมู่บ้าน การที่ชุมชนเป็นที่รู้จัก และหากเป็นสมาชิกสหกรณ์ไฟฟ้าฯ (ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกทั้งชุมชน)ก็จะได้ปันผลตอนสิ้นปี


อ่านเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี

โฆษณา