ชุมชนลีเล็ด

3) การท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาคน

“ความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น หรือชาติพันธุ์ของตน ความร่วมมือและความสามัคคีของคนในชุมชน การมีพื้นที่ทางสังคมได้รับการยอมรับจากคนภายนอก เป็นหัวใจสำคัญของการดำรงไว้ซึ่งความเป็นชุมชน”

การท่องเที่ยวโดยชุมชน ช่วยให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วม และกำหนดบทบาทของชุมชนต่อการท่องเที่ยว มีกระบวนการในการจัดการความรู้ภายในชุมชน มีการพัฒนาทักษะและเพิ่มเติมความรู้ใหม่ให้กับสมาชิกในชุมชนในการ บริหารจัดการท่องเที่ยว สร้างความมั่นใจในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนภายนอกมีความเชื่อมั่นให้คนในชุมชนในการนำเสนอ “ปัญหาและความต้องการ” กับหน่วยงานภายนอก นำเสนอประสบการณ์และความสำเร็จในการพัฒนากับคนและหน่วยงานที่มาศึกษา-ดูงาน นอกจากเป็นการพัฒนา “คนใน” แล้วยังให้การศึกษากับ “คนนอก” ด้วย

ชุมชนต้นแบบ ชุมชนลีเล็ด จ.สุราษฎร์ธานี : ลีเล็ดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผ่า่นกระบวนการจัดการกลุ่มหรือองค์กรชุมชน สมาชิกเรียนรู้ที่จะแสดงออกถึงการให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีเวทีที่ทำให้คนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและพัฒนาตนเองเรื่องการพูดและการทำงานร่วมกันในระบบกลุ่ม ในอดีตผู้ให้ข้อมูลเป็นบทบาทของผู้นำที่เป็นทางการ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนายก อบต.
แต่เมื่อมีกลุ่มท่องเที่ยว สมาชิกในกลุ่มสามารถบอกเล่าเรื่องราวการทำงานของสมาชิกและบทบาทของกลุ่มท่องเที่ยวต่อการพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเองคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มที่ สามารถรักษาสภาพชุมชนชนบท ที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ และปัจจุบันได้กลายเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียง ทำให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนของตน และพร้อมที่จะประคับประคองชุมชนให้มีสภาพเหมือนที่เป็นอยู่ต่อไป


อ่านเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี

โฆษณา