บ้านห้วยแร้ง

1) การท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) มีส่วนสนับสนุนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน

“ความอยู่รอดของชุมชนขึ้นอยู่กับฐานทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นมีความเชื่อมโยงผูกพันกับทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า”

การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ทั้งการสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนในการเผยแพร่ภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากร สื่อสารปัญหาความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากรให้คนภายนอกได้รับทราบ สร้า้งสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวให้ผู้มาเยือนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ จัดสรรรายได้จากการท่องเที่ยว สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน สร้างความร่วมมือของหน่วยงานในการทำงานเป็นพันธมิตรร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชุมชนต้นแบบ ห้วยแร้ง จ.ตราด : แต่เดิม ลำคลองห้วยแร้งจะมีกองขยะ ลอยอยู่เสมอและต้นไม้สองฟากฝั่งได้ถูกโค่นถางให้โล่งเตียน เมื่อต้องการจะให้มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามลำคลองก็เริ่มตระหนักถึงการรักษาความสะอาด จึงร่วมใจกันกำจัดขยะจนลำคลองใสสะอาดและเกิดการเห็นคุณค่าของต้นไม้ริมฝั่งคลองที่สามารถช่วยรักษาริมตลิ่ง (ริมฝั่งคลอง) และรักษาความสวยงามตามธรรมชาติเอาไว้ ไม่เพียงแต่ชุมชนห้วยแร้งเท่านั้นที่สามารถฟื้นป่าริมคลองห้วยแร้ง สัตว์น้ำน้อยใหญ่กลับมาอุดมดังเดิม แต่การท่องเที่ยวโดยชุมชนห้วยแร้งยังเป็นสะพานทอดยาวจากการฟื้นป่าบกไปสู่ป่าชายเลนและขยายพื้นที่การฟื้นฟูเพื่อการอนุรักษ์ไ์ปยังอ่า่วตราดเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเมืองตราดให้เ้ข้ม แข็งและสมบูรณ์สืบถึงลูกหลานต่อไป


อ่านเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี

โฆษณา