บ้านภู

2) การท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) มีส่วนสนับสนุนการฟื้นฟูวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

“วิถีชีวิตและวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่บอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชน ความเข้มแข็งของชุมชนจะทำให้ชุมชนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมปัจจุบัน โดยที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมและปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับยุคสมัย มีการสืบทอดสู่คนรุ่นหลังได้อย่างต่อเนื่อง”

 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นเครื่องมือในการสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวบ้านในการนำเสนอ “ของดี” ชุมชนให้าคนภายนอกได้รับรู้ทำให้เกิดการสืบค้น ถ่ายทอด และฟื้นฟูวัฒนธรรมจากรุ่นสู่ร่น ชุมชนมีการบริหารจัดการและร่วมกัน กำหนดว่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอะไรบ้างที่ชุมชนพร้อมในการนำเสนอและ สร้างการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน ตลอดจนมีแนวทางปฏิบัติตัวสำหรับนักท่องเที่ยว การที่มีนักท่องเที่ยวสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมคนท้องถิ่น เป็นตัวกระตุ้นอีกทางหนึ่งที่ทำให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ และมีชีวิตชีวาในการ นำเสนอข้อมูล สามารถสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวในกิจกรรม ทางวัฒนธรรมของตน สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน และทำให้เยาวชน
คนรุ่นหลังเห็นคุณค่าของชุมชนตนเอง

 

ชุมชนต้นแบบ บ้านภู จ.มุกดาหาร : มีการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง อาทิ ให้เด็กนักเรียนและชุมชนแต่งกายชุดภูไทสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โครงการแต่งชุดภูไทร่วมกิจกรรมท้องถิ่นทุกครั้ง (พ่อบ้านแม่บ้านแต่งชุดภูไททุกวันพฤหัสบดี) การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบายศรีสู่ขวัญ การละเล่นท้องถิ่นของเด็กในชุมชน (มะข่าง, สะบ้า ฯลฯ) การอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น (ภาษาภูไท) การจัดกิจกรรมผู้เฒ่าเล่าเรื่องเก่าให้หลานฟัง

 


อ่านเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี

โฆษณา